+31 299 396 980 Dagelijks geopend van 09:30 tot 18:00 uur
Mijn Uitje

Algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden fiets, en scooterverhuur Rent & Event

Deze Algemene Voorwaarden van Rent & Event zijn tot stand gekomen per 01-05-2018.

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

fiets: een twee- of meerwielig voertuig dat wordt aangedreven door spierkracht via pedalen en dat een snelheid heeft van maximaal 25 km/uur inclusief de accessoire(s) die worden gehuurd;

scooter: een twee wielig voertuig dat wort aangedreven door middel van een motor dat een snelheid heeft van maximaal 25 km / uur inclusief de accesoire(s) die worden gehuurd;

huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon van Rent & Event die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst heeft gesloten voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van:
beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van de fiets of scooter, of van toebehoren (zoals
een sleutel), of van fiets of scooteronderdelen. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van
vervangen van (toebehoren en onderdelen van) de fiets of scooter en het derven van huurinkomsten;
berijder: de feitelijk bestuurder van de fiets of scooter;
schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van fietsen of scooters tussen verhuurder en huurder.

Artikel 2 – Het aanbod
1. Huurder mag kiezen of verhuurder een aanbod schriftelijk of mondeling doet.
2. Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid
van een fiets of scooter. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden. Het aanbod
kan direct na uitbrengen worden aanvaard.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van:
– de fiets of scooter;
– de huurtermijn;
– de huursom;
– de wijze van betalen;
– de mogelijk bijkomende kosten;
– de hoogte van het eigen risico, of dit eigen risico kan worden afgekocht of niet
– de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid. Deze waarborgsom bedraagt maximaal €50,- en kan contant of op een andere wijze worden betaald;
– het feit dat aanvaarding van het aanbod niet vrijblijvend is.
4. In het aanbod staan de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
5. Bij het aanbod zitten deze algemene voorwaarden. Lukt het niet deze mee te geven bij het aanbod, dan worden de algemene voorwaarden in principe bij het sluiten van de overeenkomst meegegeven, maar bij een telefonisch gemaakte huurafspraak volgen ze later.

Artikel 3 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk, maar als dat niet gebeurt, blijft de afspraak wel staan.
2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst staat of zoals op een andere manier overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.

Artikel 4 – Ontbinding (bedenktijd)
Huurders hebben gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de huurovereenkomst een ontbindingsrecht. Dit geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen verhuurder en huurder binnen een verkoopruimte, bijvoorbeeld aan de verhuurbalie. Het geldt ook niet wanneer de huur met instemming van de consument tijdens de bedenktijd al is uitgevoerd en de consument heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt. Is de huur tijdens de bedenktermijn met instemming van de consument gedeeltelijk uitgevoerd, dan geldt dat de consument de dienst naar rato betaalt bij ontbinding tijdens de bedenktijd.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De huursom komt duidelijk op de huurovereenkomst te staan.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
3. De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhoog gaat ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen.
4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw.
5. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.

Artikel 6 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder moet de fiets of scooter uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt
terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken,
dan moet de fiets daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet de fiets of scooter, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen.
2. De huurder mag de fiets of scooter slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
3. Komt de fiets of scooter niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder de fiets of scooter onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat de fiets of scooter aan de verhuurder terug is gegeven.
4. Als huurder de fiets of scooter niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening brengen voor elk uur dat de fiets of scooter te laat terug komt. Na overschrijding met vijf uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. Als het onmogelijk is en blijft de fiets of scooter terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 7 – Annulering
Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan kan dat geheel kosteloos mits 24 uur van tevoren schriftelijk (e-mail) kenbaar gemaakt anders wordt 1 dag in rekening gebracht.
– bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de dag van verhuur: de volle huursom voor 1 dag.

Artikel 8 – Betaling
1. Bij het begin van de huur kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen.
2. Zodra de fiets of scooter is ingeleverd betaalt de verhuurder de waarborgsom terug. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen.
3. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt zeker binnen twee maanden.
4. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.
5. Als de huurperiode binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst begint, dan kan de verhuurder vooruitbetaling tot 50% van de huur vragen. Tenzij anders is overeengekomen, moet de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode betaald worden. Andere bedragen dienen betaald te worden binnen tien dagen na ontvangst van de factuur. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verhuurder na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen veertien
dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.

Artikel 9 – Verplichtingen huurder
1. De huurder moet netjes met de gehuurde fiets of scooter omgaan en zorgen dat hij de fiets of scooter gebruikt zoals dat bedoeld is. Hij moet bijvoorbeeld netjes omgaan met de oplader en regelmatig opladen. Het is verboden om de fiets of scooter te gebruiken op een circuit, of op een terrein
waarvoor de fiets of scooter niet geschikt is. De fiets of scooter moet altijd op slot gezet worden met de sloten die zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object.
2. Huurder moet de fiets of scooter inleveren in dezelfde staat als hij de fiets of scooter heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan de fiets of scooter ongedaan moet maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan de fiets of scooter heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
3. Huurder moet de bagage op de fiets of scooter zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen volwassenen achterop, alleen kinderen in een kinderzitje.
4. Huurder moet er op letten dat niet iemand de fiets of scooter gebruikt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking.
5. Huurder mag de fiets of scooter niet doorverhuren.
6. Huurder mag niet met de fiets of scooter naar andere landen, behalve België en Duitsland. Als de verhuurder dit in een schriftelijk afspraak anders regelt, mag de fiets of scooter in overeenstemming met die afspraak ook naar die andere landen toe.
7. Als de fiets of scooter kapot is, geldt artikel 10 lid 1 en mag de huurder er niet mee doorrijden als dit het erger maakt.
8. Huurder is verplicht om de personen die hij de fiets of scooter laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.
9. Huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets of scooter.

Artikel 10 – Instructies voor de huurder
1. Is de fiets of scooter zichtbaar kapot, heeft de fiets of scooter iets beschadigd, of raakt de fiets of scooter vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen:
– huurder informeert de verhuurder hierover;
– huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
– huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
– huurder laat de fiets of scooter zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
– het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.
2. Bij vermissing van de fiets of scooter is huurder verplicht melding te doen bij de politie ter plaatse.

Artikel 11 – Verplichtingen verhuurder
1. Op het moment dat de verhuurder een (elektrische) fiets of scooter aan huurder meegeeft dan heeft deze de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Ook zal de fiets of scooter schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat. Bij een elektrische fiets of scooter is de accu volledig opgeladen.
2. Huurder krijgt kosteloos een upgrade als er geen fiets of scooter kan worden meegegeven uit de afgesproken categorie. Zo’ n upgrade lukt niet wanneer de  overeengekomen fiets of scooter zich al in de hoogste categorie bevindt.
3. Op de huurovereenkomst staan telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
4. Er is adequate pechhulp zowel in Nederland als in België en Duitsland. Voor andere landen geldt pechhulp alleen als partijen hebben afgesproken dat de fiets of scooter in deze landen gebruikt mag worden.
5. Onder adequate pechhulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien een defect aan de fiets of scooter moet worden gerepareerd. De fiets of scooter zal meteen gerepareerd worden, tenzij dit in redelijkheid niet kan. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.
6. Verhuurder inspecteert de fiets of scooter direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van de fiets of scooter bij de eigen vestiging als bij inlevering van de fiets of scooter op een andere vestiging van dezelfde winkel.
7. In geval van schade aan de fiets of scooter in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de fiets of scooter voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van artikel 12 van toepassing is.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
1. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Bij fietsen is het eigen risico maximaal €500,-, bij elektrische fietsen maximaal €1.000,-, bij scooters maximaal € 1.500,-.
2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 9 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden. Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden.
3. Huurder blijft aansprakelijk voor schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de fiets of scooter heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal de fiets of scooter bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren als er schade is ontdekt.
4. Als huurder een andere persoon op de fiets of scooter als passagier meeneemt of wanneer huurder een andere persoon de fiets of scooter laat gebruiken, dan is huurder aansprakelijk voor wat deze personen doen of juist niet doen in overeenstemming met artikel 12 lid 1 en 2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 – Gebreken aan de fiets en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel omgevraagd.
2. Wanneer iemand die persoonsschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen op diens schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze persoonsschade.
3. Dat wat in artikel 13 lid 2 staat, gaat echter niet op, als er persoonsschade is, terwijl de verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten, of terwijl er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.
4. De opgegeven actieradius van een elektrische fiets of elektrische scooter is niet meer dan een schatting.

Artikel 14 – Schade en reparaties
1. Reparaties aan de fiets of scooter zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de fiets of scooter.
2. Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder de fiets of scooter repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en de andere omstandigheden.
3. Als uitzondering op lid 2 is het huurder toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke banden en lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren of vervangen. Daarvoor is dus geen toestemming van verhuurder nodig.
4. Als de fiets of scooter schade heeft tijdens de huurperiode, dan moet huurder de beschadigde fiets of scooter terugbrengen naar de vestiging waar deze gehuurd is. Partijen kunnen bij het melden van de schade afspreken dat dit op een andere locatie gebeurt.
5. Huurder moet schade aan de fiets of scooter zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is bij verhuurder melden.
6. Indien verhuurder de verhuurde fiets of scooter niet tijdig repareert, terwijl verhuurder dat wel zou moeten doen, dan mag huurder de reparatie zelf (laten) doen en mag
hij om vergoeding van zijn redelijke kosten vragen.
7. Verhuurder is verplicht schade die is ontstaan door een gebrek aan de fiets of scooter in de volgende situaties te vergoeden:
– het gebrek was bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig en verhuurder wist hier van af of had van de gebreken af moeten weten;
– het gebrek zat er toen al, maar verhuurder heeft op het moment van de afspraak aan huurder gemeld dat de fiets of scooter het gebrek niet had;
– het gebrek is ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst, maar is wel aan verhuurder toe te rekenen.

Artikel 15 – Ontbinding van de huur
1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en de fiets terugnemen op het moment dat:
– huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;
– huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
– verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij als hij hiervan op de hoogte was geweest- de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen.
2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om de fiets terug te geven.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 16 – Klachten en Bemiddelingsregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, op tijd nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan. Is huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend
recht het recht van een ander land van toepassing is.